แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA 1) ตำแหน่ง ครู

การประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA 2) ตำแหน่ง ครู

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง

ภาระงาน เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

1. ด้านการจัดการเรียนรู้

2. ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน