นางสาวสุภาพร บุญทวี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

อีเมล : supaporn@wathuapa.ac.th

นางละเมียด ศิริรักภักดี

ครูชำนาญการพิเศษ

สาระ การงานอาชีพ

นายศักดา หอมขาว

ครูชำนาญการพิเศษ

สาระ ภาษาไทย

นางอโนทัย แก่นบุญ

ครูชำนาญการพิเศษ

สาระ คณิตศาสตร์

นางสาวปลื้มใจ จันทร์มา

ครูชำนาญการ

สาระ ภาษาไทย

นางสาวเกศรี ชูเมฆ

ครูชำนาญการ

สาระ ภาษาไทย

นายสิทธิพงษ์ อินทรโยธา

ครูชำนาญการ

สาระ สุขศึกษา และพลศึกษา

นางสาวเสาวนิตย์ สีนุ่น

ครูชำนาญการ

สาระ ภาษาอังกฤษ

นางดาราวรรณ ทองแก้ว

ครูชำนาญการ

สาระ การศึกษาปฐมวัย

นางสาวชลธิชา แก้วดีเลิศ

ครู

สาระ ภาษาไทย

นางสาวซากีรา บือสา

ครู

สาระ ภาษาอังกฤษ

นางสาววันวิสา มหาโคบุตร

ครู

สาระ วิทยาศาสตร์

นางสาวขวัญวิภา ชูชื่น

ครู

สาระ คณิตศาสตร์

นายวัชรพงศ์ รอบคอบ

ครู

สาระ เทคโนโลยี

นางสาวณัฐวศา ซุ่นเส้ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ