นางสาวสุภาพร บุญทวี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โทร. 082-2339788
อีเมล : supaporn@wathuapa.ac.th

นางละเมียด ศิริรักภักดี

ครูชำนาญการพิเศษ

นายศักดา หอมขาว

ครูชำนาญการพิเศษ

นางอโนทัย แก่นบุญ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปลื้มใจ จันทร์มา

ครูชำนาญการ

นางสาวเกศรี ชูเมฆ

ครูชำนาญการ

นางสาวชลธิชา แก้วดีเลิศ

ครู

นายสิทธิพงษ์ อินทรโยธา

ครู

นางสาวเสาวนิตย์ สีนุ่น

ครู

นางดาราวรรณ ทองแก้ว

ครู

นางชุติมา มากสอน

ครู

นางสาวซากีรา บือสา

ครู

นางสาววันวิสา มหาโคบุตร

ครูผู้ช่วย

นายวัชรพงศ์ รอบคอบ

ครูผู้ช่วย

นางสาวขวัญวิภา ชูชื่น

ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐวศา ซุ่นเส้ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ