โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90140
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มีเขตบริการ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 และ 6 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38)

โลโก้โรงเรียนวัดหัวป่า-1

สีประจำโรงเรียน

“เขียว – ขาว”
สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของพืชผล นา สวน
สีขาว หมายถึง ความสะอาด บริสุทธิ์

ปรัชญาของโรงเรียน

“ธมฺมจารี สุขํ เสติ  :  ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข”

คำขวัญของโรงเรียน

“สร้างคนดี คนเก่ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชน”

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

“ยิ้ม ไหว้ ทักทาย แต่งกายสุภาพ”

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

“รักษ์ความเป็นไทย”

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

อ้างอิงข้อมูลจาก : https://data.bopp-obec.info

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1090550080
รหัส Smis 8 หลัก : 90010070
รหัส Obec 6 หลัก : 550080
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wathuapa
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านหัวป่า
ตำบล : บ้านขาว
อำเภอ : ระโนด
จังหวัด : สงขลา
รหัสไปรษณีย์ : 90140
โทรศัพท์ :
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : วันที่ 7 ตุลาคม 2475
อีเมล์ : school@wathuapa.ac.th
เว็บไซต์ : https://www.wathuapa.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/huapaschool
กลุ่มโรงเรียน : ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตะเครียะ บ้านขาว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต.บ้านขาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ : 110 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ : 10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:23:11 น.)