โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ขึ้น เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามถนัดและความสนใจนอกห้องเรียน ฝึกทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นโดยการทำกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษร่วมกันในลักษณะกิจกรรมกลุ่มย่อย และกิจกรรมกลุ่มใหญ่ เป็นการสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมที่จัดด้วยความสนุกสนาน เสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกทางภาษาอย่างเต็มศักยภาพ ทำให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ โรงเรียนได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2566      ณ ห้องประชุมโรงแรมลำปำรีสอร์ท จังหวัดพัทลุง โดยมีนายศักดา หอมขาว, นางชุติมา มากสอน, นางสาวเสาวนิตย์ สีนุ่น, นางสาวซากีรา บือสา และนายวัชรพงศ์ รอบคอบ เป็นครูผู้ควบคุมดูแล และมีนักเรียนจำนวน 52 คน เข้าร่วมกิจกรรม