ผู้บริหารและหัวหน้างาน โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38)

นางสาวสุภาพร บุญทวี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38)

อีเมล : supaporn@wathuapa.ac.th

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายศักดา หอมขาว

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวปลื้มใจ จันทร์มา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางอโนทัย แก่นบุญ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางละเมียด ศิริรักภักดี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ