ผู้บริหารและหัวหน้างาน โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38)

นางสาวสุภาพร บุญทวี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38)

อีเมล : supaporn@wathuapa.ac.th

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางอโนทัย แก่นบุญ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายสิทธิพงษ์ อินทรโยธา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวปลื้มใจ พรหมเทพ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางดาราวรรณ ทองแก้ว

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ