กลยุทธ์สถานศึกษา โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38)

  1. โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21
  2. โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมที่ดี อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามวิถีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  3. โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
  4. โรงเรียนพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
  5. โรงเรียนมีการปรับหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เรียนรู้สมรรถนะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต
  6. โรงเรียนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระเรียนรู้สู่ท้องถิ่น
  7. โรงเรียนพัฒนากระบวนการนิเทศ กำกับติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ
  8. โรงเรียนพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมระหว่าง ครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน และผู้ปกครอง
  9. ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาและการดำเนินชีวิต