วิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) เป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประสานความร่วมมือชุมชน มุ่งสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย และบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

1. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย

2. โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยม 12 ประการ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักคุณค่าในตนเอง ห่างไกลยาเสพติด

3.  โรงเรียนประสานความร่วมมือ และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา

4. โรงเรียนบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

5.  โรงเรียนน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา