วิสัยทัศน์

          ภายในปี พุทธศักราช 2567 โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) เป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประสานความร่วมมือชุมชน มุ่งสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย และบริหารอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

1. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย

2. โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม ๑๒ ประการ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักคุณค่าในตนเอง ห่างไกลยาเสพติด

3. โรงเรียนประสานและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา

4. โรงเรียนบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

5. โรงเรียนน้อมนำศาสตร์พระราชา เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ