ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ ๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นมา มีผู้บริหารโรงเรียนดังนี้
1. นายหนูแก้ว หวานนุ่น
2. นายเขต บุญคงดำ
3. นายผัด จันทน์เสนะ
4. นายกลีบ บัวแดง
5. นายผัด จันทน์เสนะ
6. นายสุข จันทน์เสนะ
7. นายกลบ บัวแดง
8. นายอดล สุวรรณโณ
9. นายเฉี้ยง พรหมเทพ
10. นายสุพรรณ กาฬศิริ
11. นายวิระ วัฒิวรรรผล
12. นายบรรฑิต คงพันธุ์
13. นายจรูญ สุวรรณ
14. นายสมใจ บุญเรืองขาว
15. นายสุทัศน์ พู่ประเสริฐศักดิ์
16. นายอดิศักดิ์ อาทิตยา
17. นายไพบูลย์ สังข์แก้ว
18. นางสาวสุภาพร บุญทวี  (12 ตุลาคม 2565 ถึงปัจจุบัน)