วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2565

          โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) ประกาศผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 อย่างไม่เป็นทางการ นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ด้วยตนเอง โดยระบุเลขประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบ หากพบปัญหาผลการเรียนในรายวิชาใด ให้ติดต่อครูผู้สอนประจำวิชานั้น หรือติดต่อครูประจำชั้น