ผลการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนของครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566