เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะด้านความปลอดภัยทางถนน