เมื่อบันทึกรายการแล้ว ประมาณ 15 นาที รายการจะปรากฏในตารางด้านล่างนี้