การสอบวัดผลกลางปี ปีการศึกษา 2565 (นักเรียนชั้น ป.1-6)
และการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (นักเรียนชั้น ม.1-3)

ช่วงวันที่ 26-27 กันยายน พ.ศ.2565 นักเรียนดำเนินการสอบ ดังนี้ 
ก่อนถึงเวลาสอบ 10 นาที ในแต่ละวิชาตามตารางสอบ
ให้นักเรียนเตรียมความพร้อม ณ ห้องสอบ

กรณีสอบ ณ  ห้องคอมพิวเตอร์ เมื่อถึงเวลาสอบแตะปุ่ม “สอบออนไลน์”
กรอกเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน 13 หลัก ในการยืนยันตัวตนเข้าสอบ