วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38)
นายวัฒนา ดำแดง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน จัดอบรมให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และวิธีการป้องกัน ในโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา