ประกาศผลการเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 : วันที่ 29 มีนาคม 2565
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 : วันที่ 9 เมษายน 2565