ข่าวฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

งานนิเทศการศึกษา

การจัดการเรียนรู้