ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 23-24 มกราคม พ.ศ. 2567)

สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย ICT

ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565)