โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) กำหนดเปิดทำการเรียนการสอนชดเชยในวันเสาร์ที่ 2 และ 9 กันยายน พ.ศ. 2566 ชดเชยการปิดในวันที่ 24 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เนื่องจากผู้บริหาร ครูและบุคลากรเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ

          ทั้งนี้ ให้นักเรียนจัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนชดเชยในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2566 ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี และวันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566 ใช้ตารางเรียนวันศุกร์ โดยครูประจำชั้นและครูผู้สอนประจำวิชา เช็คเวลาการมาเรียนตามปกติ