ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยจัดให้มีการรับสมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566 มีกิจกรรมการหาเสียงและประชาสัมพันธ์รนโยบายของผู้ลงสมัคร จำนวน 3 พรรค และทำการเลือกตั้งในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 กิจกรรมนี้ได้สร้างภาวะผู้นำ และส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งมีผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน คือ เด็กชายสรธร สุวรรณสะอาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2