วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาตะเครียะ บ้านขาว ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว โดยการนำของ นางสาวสุภาพร บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) โดยมีพิธีเปิดประชุมกอง พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 บิดาแห่งการลูกเสือไทย กิจกรรมลอดซุ้มเสือ กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้และฐานผจญภัย กิจกรรมสูทกรรม กิจกรรมรอบกองไฟ กิจกรรมเดินทางไกล โดยมีนักเรียนโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) จำนวน 56 คน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อปลูกฝังระเบียบวินัยให้แก่นักเรียน พัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร อีกทั้งยังเป็นการสร้างเจตคติที่ดี เรียนรู้ระเบียบวิธีการของลูกเสืออีกด้วย