วันที่ 17-19 มกราคม 2566 นายศักดา หอมขาว หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) พร้อมด้วยนางละเมียด ศิริรักภักดี, นางอโนทัย แก่นบุญ, นางสาววันวิสา มหาโคบุตร, นายวัชรพงศ์ รอบคอบ และนางสาวขวัญวิภา ชูชื่น นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ (ภาคใต้)  ในวันที่ 18-19 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล จังหวัดสตูล ซึ่งนักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด ซึ่งโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) มีนักเรียนเช้าร่วมแข่งขัน 3 รายการ คือ 1) การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-3 ผู้เข้าแข่งขัน เด็กหญิงปิ่นมณี ชูหนู ผู้ฝึกสอน นายศักดา หอมขาว ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 2) การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-3 ผู้เข้าแข่งขัน เด็กหญิงธัญรัตน์ อ่อซ้าย ผู้ฝึกสอน นางอโนทัย แก่นบุญ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 3) การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-3 ผู้เข้าแข่งขัน เด็กชายสรธร สุวรรณสะอาด และเด็กชายธารวิสุทธิ์ สุทธินิยม ผู้ฝึกสอน นายวัชรพงศ์ รอบคอบ และนางสาววันวิสา มหาโคบุตร ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ผลการแข่งขันทั้ง 3 รายการ สร้างความประทับและให้ประสบการณ์ที่ดีแก่นักเรียนเป็นอย่างยิ่ง