วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น. นางสาวสุภาพร บุญทวี เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 คน