โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) โดยนางสาวสุภาพร บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดเกษตรชลธี (เลื่อนประชาคาร) เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดการประกวดแข่งขันทักษะเพื่อให้มีนักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป