โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) โดยนางสาวสุภาพร บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในกิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพผู้เรียน” ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) เป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนอย่างเต็มศักยภาพ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ครูและนักเรียนมีความมุ่งมั่น และมั่นใจในการพัฒนางานวิชาการที่หลากหลาย และเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูและนักเรียนที่มีผลงานคุณภาพ ตลอดจนได้ร่วมชื่นชมผลงานของทางโรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)