วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30-17.30 น. นางสาวสุภาพร บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 16 คน เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จากการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โดยมีประเด็นที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 1) หน่วยตรวจสอบภายใน 2) การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 3) การจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565” 4) ซ้อมความเข้าใจโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ 5) ผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 6) การทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 7) การดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2565 8) การดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (NT) 9) การขับเคลื่อนนโยบาย Active Learning 10) การจัดทำทำเนียบแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นบูรณาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 11) มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 12) ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 13) การนำข้อมูลผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง เข้าสู่ระบบ DPA 14) ผู้มีอำนาจออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และคำสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา , การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 , เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 1) กลุ่มบริหารงานวิชาการ มีประเด็นดังนี้ งานประกันคุณภาพการศึกษา, การปรับปรุงห้องเรียน, โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเองฯ, โครงการโรงเรียนปลอดขยะ, การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) 2) กลุ่มบริหารงานงบประมาณ มีประเด็นดังนี้ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566, การส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ให้ สพป.สงขลา เขต 1 3) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีประเด็นดังนี้ การส่งแบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนา, ระบบรายงานผลการพัฒนาตนเองของครู 4) กลุ่มบริหารงานทั่วไป มีประเด็นดังนี้ การปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียนให้เป็นปัจจุบันและได้มาตรเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ, การปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และระบบไฟฟ้า