โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) เข้าร่วมการนำเสนอแผนกลยุทธ์และแนวทางการประเมินผลโครงการฯ ภายใต้โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยนำเสนอผ่านห้องประชุมออนไลน์ Zoom ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยมี นางสาวสุภาพร บุญทวี ผู้อำนวยการสถานศึกษา, นางอโนทัย แก่นบุญ ผู้ประสานงานโครงการฯ, นางดาราวรรณ ทองแก้ว, นางสาวชลธิชา แก้วดีเลิศ, นางสาววันวิสา มหาโคบุตร ตัวแทนครูผู้สอนจากทุกช่วงชั้น และนายวัชรพงศ์ รอบคอบ ตัวแทนครูนำเสนอแผนฯของโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) และได้รับฟังการนำเสนอฯของโรงเรียนในจังหวัดสงขลาอีก จำนวน 10 โรงเรียน ซึ่งมี รศ.ไพโรจน์ คีรีรัตน์, ผศ.อัมพร ศรประสิทธิ์, นายธันวา ลิ่มสถาพร ผอ.สพป.สงขลา เขต 1,ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนจาก 10 โรงเรียนที่เข้าร่วม ได้ให้คำแนะนำและสะท้อนคิดในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น