โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยนางสาวสุภาพร บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ปกครอง จากนั้นผู้ปกครองได้พบปะครูประจำชั้นและรับทราบผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565