โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38)  จัดกิจกรรมทำกระทงและระบายสีภาพ ประเพณีวันลอยกระทง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก บรรยากาศการการทำกระทง และการระบายสีภาพเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีคุณครูประจำชั้นดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกนักเรียนในการทำกิจกรรม