วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565

          โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนนอกห้องเรียน ให้นักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยแบ่งกลุ่มการทัศนศึกษาเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ โคก หนอง นา โมเดล สพป.สงขลา เขต 1 และแหล่งเรียนรู้เชิงท่องเที่ยวในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา, กลุ่มนักเรียนชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชและสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช