วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565  ณ โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38)

          โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 23-24 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ สนามกีฬา โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) ซึ่งโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ พลานามัยของผู้เรียนและเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน ให้ได้เรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจนักกีฬา ส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างนิสัยรักกีฬา สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน