วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565  ณ โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38)

          ศึกษานิเทศก์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 2 ของโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) ระดับชั้นอนุบาล , ประถมศึกษาปีที่ 1-3 และร่วมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้กับครูผู้สอนผ่านระบบออนไลน์