วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565  ณ โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38)

          ศึกษานิเทศก์ ได้นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) โดยมี นายศักดา หอมขาว หัวหน้าฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู ได้ให้ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนำคณะนิเทศเดินตรวจเยี่ยมห้องเรียน