วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565  เวลา 8.30 น.  ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38)

          นายวัฒนา ดำแดง  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือในการบริหารสถานศึกษา เรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รูปแบบ Onsite ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นี้ เน้นย้ำเรื่องมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 ประกอบด้วย 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ คัดกรองวัดไข้ ลดการแออัด และทำความสะอาด 6 มาตรการเสริม ดูแลตนเอง ใช้ช้อนกลางส่วนตัว กินอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน สำรวจตรวจสอบ และกักกันตัวเอง ส่วนแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา 1.ประเมิน TSC+ และรายงานผลผ่าน MOE COVID อย่างต่อเนื่อง 2.Small Bubble ทำกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย 3.อาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ 4.อนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งอากาศ ความสะอาด น้ำ ขยะ 5.School Isolation มีแผนเผชิญเหตุและซักซ้อม 6.Seal Route ดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน 7. School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาได้รับวัคซีนจำนวนมากที่สุดอย่างน้อย 85 % และเน้นย้ำให้ผู้ปกครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน