วันที่ 9-11 พฤษภาคม พ.ศ.2565  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 (ส่วน 2) และโครงการฯ โคก หนอง นา ค่ายลูกเสือแหลมจาก อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จัดอบรมครูผู้ช่วยในโครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้ช่วยเป็นครูมืออาชีพสู่ห้องเรียนคุณภาพ เพื่อสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 โดยมีนายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนางจิณณาภักดิ์ มักคุ้น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ