วันที่ 11-12 เมษายน พ.ศ.2565  ผ่านระบบออนไลน์ Webex

          นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนให้มีมาตรฐานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐและโรงเรียนสุจริต โดยมีผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ของโรงเรียนในสังกัดจำนวน 137 โรงเรียน เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ