วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564
ณ ค่ายลูกเสือแหลม

นายวัฒนา ดำแดง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือแหลมจาก ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา