วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น.
ณ โรงเรียนวัดเกษตรชลธี (เลื่อนประชาคาร)
นายกิบลี ใบเต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษตรชลธี (เลื่อนประชาคาร) ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาตะเครียะ บ้านขาว
ได้จัดประชุมผู้อำนวยการและครูผู้ดูแลเว็บไซต์ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนโดเมนเนมและการสมัครใช้งานพื้นที่เว็บไซต์ ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ได้กำหนด OKRs ระดับเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเด็นเป้าหมาย O3 : พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ KR 3.4 โรงเรียน 137 โรง มีเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐภายในไตรมาสที่ 3