นายวัฒนา ดำแดง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38)
ได้มอบหมาย นายศักดา หอมขาว หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
ดำเนินการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (National Test : NT)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ตรวจสอบ กำกับดูแล และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด