การสอบวัดผลปลายปี ปีการศึกษา 2564 (นักเรียนชั้น ป.4-5)
และการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (นักเรียนชั้น ม.1-2)

ช่วงวันที่ 7-10 มีนาคม พ.ศ.2565 นักเรียนดำเนินการสอบ ดังนี้ 
ก่อนถึงเวลาสอบ 10 นาที ในแต่ละวิชาตามตารางสอบ
ให้นักเรียนแตะปุ่ม “เช็คชื่อเข้าสอบ” เพื่อเข้ามาเช็คชื่อก่อนสอบ

เมื่อถึงเวลาสอบแตะปุ่ม “สอบออนไลน์”
กรอกเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน 13 หลัก ในการยืนยันตัวตนเข้าสอบ