วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
ณ โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38)
นายวัฒนา ดำแดง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) มอบหมายให้นายศักดา หอมขาว หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ดำเนินการจัดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีการสอบออนไลน์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยมีครูวัชรพงศ์ รอบคอบ ครูผู้รับผิดชอบงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กำกับการสอบ