วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2565 
ณ โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38)
นายวัฒนา ดำแดง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) มอบหมายให้นายศักดา หอมขาว หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีแนวโน้มมีปัญหาผลการเรียน เพื่อหารือร่วมกับผู้ปกครองของนักเรียนที่มีแนวโน้มมีปัญหาผลการเรียน ในการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเรียนของนักเรียน ไม่ให้เกิดปัญหาการซ้ำชั้นหรือไม่สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การจบการศึกษาของสถานศึกษา