วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565  ณ โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38)
          คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , 3 , 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการตรวจ ATK จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านขาว เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนรูปแบบ Onsite โดยมีผลการตรวจไม่พบเชื้อทุกคน