วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565  ณ โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38)
          นายวัฒนา ดำแดง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) ได้นัดหมายประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการฯและตัวแทนชุมชน เกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนรูปแบบ Onsite ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19