วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2565 
ณ โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38)
นายวัฒนา ดำแดง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) พร้อมคณะครูและบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะจากวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ในการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ (ปวช.) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 นักเรียนเรียนในรูปแบบต่าง ๆ ภายในที่พักอาศัย ครูอโนทัย แก่นบุญและครูวัชรพงศ์ รอบคอบ ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จึงได้รับมอบเอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียนต่อไว้แจ้งให้นักเรียนทราบต่อไป