วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2564  ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          นายวัฒนา ดำแดง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) และคณะครู เดินทางไปรับครุภัณฑ์ ดังนี้ โต๊ะประชุม จำนวน 8 ตัว, โซฟา จำนวน 2 ชุด, เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง จากสำนักงานเศรษฐกิจเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ขอขอบพระคุณ นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้กรุณามอบครุภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาต่อไป