วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2564  ณ ค่ายลูกเสือแหลมจาก

          นายวัฒนา ดำแดง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือแหลมจาก ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา