วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  ณ โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38)

          มูลนิธิชาวระโนดได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในอำเภอะโนด ประจำปี 2564 แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ทุนพิเศษ ทุนละ 3,000 บาท และทุนขาดแคลน ทุนละ 1,500 บาท ซึ่งโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) ได้รับการจัดสรรทุน ดังนี้ ทุนพิเศษ ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 3 ทุน ได้แก่ 1.เด็กหญิงจันทร์นภา แสงอุทัย 2.เด็กชายบุรณโชติ คล้ายสมบัติ 3.เด็กชายเอกลักษณ์ แก้วจันทร์ ทุนขาดแคลน ทุนละ 1,500 บาท จำนวน 5 ทุน ได้แก่ 1.เด็กชายฤทธิชัย ศิริวงศ์ 2.เด็กชายพงศภัค พูลแก้ว 3.เด็กหญิงญาธิกานต์ ฉิมดำ 4.เด็กชายอานันต์ จีนปาน 5.เด็กหญิงอมรรัตน์ ทองรัตน์ ในการนี้โรงเรียนได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) โดยมีนายวัฒนา ดำแดง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) เป็นผู้มอบทุนการศึกษาและให้โอวาทแก่นักเรียนในโอกาสนี้