วันที่ 15-19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38)

          นายวัฒนา ดำแดง รักษาในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมปรึกษา หารือ พูดคุย แนะนำ การจัดทำแบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565) ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) เพื่อแสดงเจตจำนงการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง รวมไปถึงการเขียนประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ