วันที่ 15-19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  ณ โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38)

          นายวัฒนา ดำแดง รักษาในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ WEBEX  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ในหัวข้อ “หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพและทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล” ซึ่งประกอบไปด้วยวิทยากรผู้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี ได้ถ่ายทอดความรู้ในการอบรมครั้งนี้ เช่น การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อย่างง่ายด้วย CANVA , การสร้างสื่อวิดีโอการเรียนการสอนขั้นเทพแบบเห็นหน้าผู้สอนด้วย Powerpoint , การอัปโหลดสื่อการสอนวิดีโอลง Youtube เป็นต้น ซึ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะนำความรู้และทักษะจากการอบรมในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน