วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  ณ โรงเรียนวัดเกษตรชลธี (เลื่อนประชาคาร)

          คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การใช้โปรแกรม Google Meet เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” โดยวิทยากร นายวัชรพงศ์ รอบคอบ ครูโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและความสามารถด้านเทคโนโลยี ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด